Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears

flexa

ENS PÚBLIC

L’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB) es va crear a través de la Llei 7/85, de 22 de maig, si bé no va quedar constituït com a tal fins al 26 de març de 2004. Avui, l’EPRTVIB es regeix per la Llei 15/2010 de 22 de desembre, que va entrar en vigor l’1 de juliol de 2011 i fins el 31 de desembre de 2014, ha exercit les funcions que corresponen a la Comunitat de les Illes Balears com a titular del servei públic de ràdio i televisió, a través de les seves societats filials: Televisió de les Illes Balears, SA (IB3 Televisió) i Ràdio de les Illes Balears, SA (IB3 Ràdio).

A partir de l’u de gener de 2015, l´EPRTVIB presta el servei públic de ràdio i televisió de les Illes Balears de manera directa a través dels seus propis òrgans i mitjans. Aquesta modificació es deu al procés de cessió global d’actius i passius que s’ha duit a terme de conformitat amb la Llei 3/2009, de 3 d’abril, sobre modificacions estructurals de les societats mercantils, en virtut del qual les esmentades societats mercantils han cedit el seus actius i passius de manera global a l´EPRTVIB, i aquest s’ha subrogat en els drets i obligacions de les dues societats mercantils que s’han extingit.

Aquest procés forma part de la tercera fase del Projecte de Reestructuració del Sector Públic Instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La seva finalitat és racionalitzar l’estructura organitzativa de la radiotelevisió pública, així com també simplificar la seva gestió administrativa, amb la ferma intenció de gestionar, amb el màxim grau d’excel·lència, els recursos públics

La primera emissió d’IB3 Ràdio es va produir el dia 1 de març de 2005, coincidint amb la celebració del Dia de les Illes Balears. IB3 Televisió va començar a emetre, en proves, amb els primers informatius de caràcter autonòmic, el 2 de maig de 2005 i el 4 de setembre del mateix any va tenir lloc l’inici de les emissions regulars. A partir de gener de 2006 emet 24 hores diàries.

IB3, la radiotelevisió pública autonòmica, neix amb un caràcter estratègic intern que cerca la cohesió territorial, reforçar les senyes d’identitat de les Illes Balears i afavorir el creixement i el desenvolupament del sector audiovisual en el territori balear. A través de la creació dels seus propis mitjans audiovisuals, la Comunitat de las Illes Balears pretén atendre adequadament les seves necessitats informatives, entre altres finalitats de caràcter social i cultural.

flexa

TRANSPARÈNCIA

El Portal de Transparència de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears neix amb la voluntat de difondre les dades relatives a les polítiques i les actuacions públiques i respon al compromís de facilitar-hi l'accés a la ciutadania de manera accessible i transparent. A més, es carecteritza per donar a conèixer a la ciutadania els elements principals que formen la contractació de continguts audiovisuals i radiofònics.