IB3 | privadesa

POLÍTICA DE PRIVADESA

Última modificació: març de 2020.

Aquesta política de privacitat s’aplica al tractament de dades realitzat durant els processos de selecció convocats per l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. Si us plau, llegeixi detingudament aquesta política de privacitat. Hi trobarà informació important sobre el tractament de les seves dades personals, els drets que li reconeix la normativa vigent en la matèria i les obligacions que li corresponen.

Ens reservem el dret d'actualitzar la nostra política de privacitat en qualsevol moment per a complir amb canvis legislatius o jurisprudencialseventuals. Si té dubtes o necessita qualsevol aclariment respecte a la nostra política de privacitat o als seus drets, pot contactar amb nosaltres a través dels canals que s'indiquen més a baix.

Vostè manifesta que les dades que ens facilita, ara o en el futur, són correctes i certes i es compromet a comunicar-nos qualsevol modificació d'aquestes. En cas de proporcionar dades de caràcter personal de tercers, es compromet a obtenir el consentiment previ dels afectats i a informar-los sobre el contingut d'aquesta política.

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

El responsable del tractament de les seves dades és l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, amb domicili al Carrer Madalena, 21, 07180, polígon industrial de Calvià, Illes Balears.

Pot contactar amb el responsable de protecció de dates de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears al correu electrònic protecciodedades@ib3tv.com..

Quina informació personal obtenim?

Dels formularis que vostè empleni i de les sol·licituds d’admissió que formuli a processos selectius convocats per l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

    - De la documentació presentada per a formar part dels processos de selecció, com títols acadèmics exigits, certificats de vida laboral, contractes laborals, certificats d’empresa, certificats de coneixement de llengua catalana, declaració responsable de no incórrer en causa d’incompatibilitat establerta per la legislació vigent.

Les categories de dades que tractem consisteixen típicament en:

    - Dades de caràcter identificatiu i de contacte, tals com DNI/NIF, nom i cognoms, permís de residència (si escau), adreça, telèfon, signatura, imatge/veu, núm. SS/ Mutualitat o adreça electrònica.

    - Dades de característiques personals, tals com idioma o nacionalitat.

    - Dades acadèmiques i professionals.

    - Puntuació obtinguda una vegada finalitzi el procés de selecció i, si escau, cada una de les seves fases.

    - Grau de discapacitat, a afectes de gestionarel torn de persones amb discapacitat que es presentin als processos de selecció, en compliment d’obligacions legals.

2. Per a què tractarem les seves dades?

Les seves dades seran tractades per a la gestió i tramitació dels processos selectius convocats per l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, així com per a complir amb les nostres obligacions legals.

3. Quant temps conservarem les seves dades?

Els documents de qualsevol època i tipologia, reunits o no en arxius, produïts, rebuts o conservats per l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears en l'exercici de la seva funció, formen part del patrimoni documental de les Illes Balears.

De manera general, conservem les seves dades durant la tramitació del procés de selecció i el temps en què continuï activa la borsa que, si escau, s’hagués constituït.

Quan hagin deixat de ser útils per a les finalitats que van motivar la seva recollida, les seves dades passaran a un estat històric i seran conservades, i si escau destruïdes, conforme a la normativa d'avaluació i els criteris previstos per les lleis 12/1998, de patrimoni històric de les Illes Balears i 15/2006 del 17 d'octubre, d'arxius i patrimoni documental de les Illes Balears.

4. A qui podem comunicar les seves dades?

Les seves dades només seran comunicades a tercers per obligació legal, amb el seu consentiment o quan el desenvolupament del procés de selecció al qual s’inscriu requereixi tal comunicació.

En compliment de l’article 2 de la Llei de funció pública de les Illes Balears i de l’article 22.3 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears,que reconeixen el principi de publicitat en la funció pública de l’Administració de la Comunitat Autònomai en la selecció del personal directiu professional dels ens del sector públic instrumental, les seves dades personals i els resultats del procés selectiu es podran publicar al web del’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i al BOIB.

5. Base jurídica dels tractaments

Les bases jurídiques per al tractament de les dades dels aspirants als processos de selecció són el compliment de les nostres obligacions legals, especialment les previstes per la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears, l’Estatut bàsic de l’empleat públic i el règim establert amb caràcter general per al personal que integra la funció pública de les de les Illes Balears.

La publicació de dades personals dels aspirants als diferents llistats que es donin a conèixer durant el procés de selecció es durà a terme identificant els aspirants mitjançant els seu nom i llinatges i afegint quatre xifres aleatòries del DNI o NIE, segons la Disposició addicional sèptima de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garanties de drets digitals.

Quins són els seus drets?

Té dret a obtenir confirmació de si estem tractant o no les seves dades personals i, en tal cas, accedir a aquestes. Pot igualment demanar que les seves dades siguin rectificades quan siguin inexactes o al fet que es completin les dades que siguin incompletes, així com sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En tal cas, només tractarem les dades afectades per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions o amb la intenció de la protecció dels drets d'altres persones.

En determinades condicions i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà igualment oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos que prevalguin sobre els seus interessos o drets i llibertats, o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

Pot revocar el consentiment que hagués prestat per a determinades finalitats, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada, i presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

L'informem que el Reglament Europeu de Protecció de Dades Personals reconeix igualment el dret a la portabilitat de les seves dades.

Per a exercir els seus drets haurà de remetre'ns una sol·licitud acompanyada d'una còpia del seu document nacional d'identitat o un altre document vàlid que li identifiqui per correu postal o electrònic a les adreces indicades en l'apartat “Qui és el responsable del tractament de les seves dades?”.

Podrà obtenir més informació sobre els seus drets i com exercir-los a la pàgina de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en click aquí.