PROGRAMA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA “TOTS DONAM UNA MÀ”

¿QUIN ES L’OBJECTIU DEL PROGRAMA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA?

La campanya “Tots donam d’una té com a objectiu donar veu durant, els dotze mesos de l’any, a les problemàtiques socials dels balears tant en la televisió com a la ràdio de les Illes Balears i a la pàgina web corporativa.

 

Per fer-ho possible, es posa a disposició de les entitats sense ànim de lucre tan públiques com a privades (associacions, fundacions, ONG, etc.), diferents presències en aquests mitjans (entrevistes, reportatges, espais a WEB, emissió d’accions promocionals), per donar a conèixer les seves realitats a través de les nostres plataformes comunicatives d’IB3. Es tracta de posar a disposició de les entitats els mitjans tècnics i humans de  la radiotelevisió pública autonòmica per contribuir  directament a difondre  les activitats que aquestes entitats duen a terme i donar a conèixer a la ciutadania balear els problemes o assumptes sobre els quals les entitats projecten les seves accions així com la manera en què aquestes entitats serveixen a la societat.

 

Tot això d’acord amb la missió de servei públic que l´Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (en endavant EPRTVIB), té encomanat i en especial de conformitat  amb l’article 4 de la Llei 15/2010, de 22 de desembre de l´EPRTVIB.

 

¿A QUI ES TROBA ADREÇAT EL PROGRAMA?

1. Els participants han de ser entitats tan públiques o privades sense ànim de lucre (tals com associacions, fundacions, ONG, etc.).

 

2. Qualsevol d’elles poden dirigir-se a la Direcció General de l’EPRTVIB per sol·licitar la seva participació al PROGRAMA, mitjançant mail (info@eprtvib.com), o al telèfon (971 139 333), si bé el propi EPRTVIB pot dirigir-se directament i convidar a la participació.

 

3. En tal d’acreditar els requisits exigits per poder participar en el PROGRAMA, les entitats hauran de presentar:

 

  1. Document constitutiu de l’entitat.
  2. En el supòsit d’associacions: acreditació d’estar inscrita al registre d’associacions del Govern de les Illes Balears i/o en el registre d’associacions de l’Estat espanyol.
  3. Declaració expressa de no estar incurs en cap de les circumstàncies de prohibició per a contractar amb l’administració, ni en supòsits d’incompatibilitat establerts per la legislació, segons el model adjunt.

 

¿COM S’INSTRUMENTARÀ LA COL·LABORACIÓ ENTRE L´EPRTVIB I LES ENTITATS?

 

Les parts signaran un conveni en el qual es detallaran les accions que l´EPRTVIB durà a terme a la televisió, ràdio i a la seva plana web. Es tractarà d’un conveni sense contraprestació recíproca de contingut econòmic.