CONVENIS DE COL·LABORACIÓ 2015

CONVENIS EPRTVIB
OBJECTE CONVENI ENTITAT/INSTITUCIÓ DATA FORMALITZACIÓ
1 CONVENI DE COL·LABORACIÓ CLÚSTER AUDIOVISUAL DE LES ILLES BALEARS (CLAB) 23/4/15
CONVENI DE COL·LABORACIÓ IBRED 23/3/15
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ASSOCIACIÓ CULTURAL SUAU 16/7/15
 .
CONVENIS DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
OBJECTE CONVENI ENTITAT/INSTITUCIÓ DATA FORMALITZACIÓ
1 CONVENI DE COL·LABORACIÓ TOTS DONAM UNA MÀ ASSOCIACIÓ DE CARDIOPATIES CONGÈNITES DE BALEARS (ACCAB) 28/1/15
2 CONVENI DE COL·LABORACIÓ TOTS DONAM UNA MÀ ASSOCIACIÓ DE PARES DE PERSONES AMB DISCAPACITAT AUTIDITIVA (ASPAS) 26/2/15
3 CONVENI DE COL·LABORACIÓ TOTS DONAM UNA MÀ FEDERACIÓ D’ENTITATS D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA BALEAR (FEiAB) 31/3/15
4 CONVENI DE COL·LABORACIÓ TOTS DONAM UNA MÀ ASSOCIACIÓ DE FIBROMIÀLGIA I FATIGA CRÒNICA D’EVISSA I FORMENTERA 30/4/15
5 CONVENI DE COL·LABORACIÓ TOTS DONAM UNA MÀ FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE PERSONES MAJORS DE LA CIUTAT DE PALMA 28/5/15
6 CONVENI DE COL·LABORACIÓ TOTS DONAM UNA MÀ ASSOCIACIÓ DE MALALTS DE PARKINSON DE MENORCA 30/6/15
7 CONVENI DE COL·LABORACIÓ TOTS DONAM UNA MÀ ASSOCIACIÓ NA MARGA SOMRIU 30/7/15
8 CONVENI DE COL·LABORACIÓ TOTS DONAM UNA MÀ FEDERACIÓ BALEAR DE FAMILIARS I MALALTS MENTALS (FEBAFEM) 27/8/15
9 CONVENI DE COL·LABORACIÓ TOTS DONAM UNA MÀ ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE CURES PAL·LIATIVES DE LES ILLES BALEARS (DIME) 30/9/15
10 CONVENI DE COL·LABORACIÓ TOTS DONAM UNA MÀ ASSOCIACIÓ DONAVIDA 30/10/15