Corporatiu

L’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB) es va crear a través de la Llei 7/85, de 22 de maig, si bé no va quedar constituït com a tal fins al 26 de març de 2004. Avui, l’EPRTVIB es regeix per la Llei 15/2010 de 22 de desembre, que va entrar en vigor l’1 de juliol de 2011 i fins el 31 de desembre de 2014, ha exercit les funcions que corresponen a la Comunitat de les Illes Balears com a titular del servei públic de ràdio i televisió, a través de les seves societats filials: Televisió de les Illes Balears, SA (IB3 Televisió) i Ràdio de les Illes Balears, SA (IB3 Ràdio).

A partir de l’u de gener de 2015, l´EPRTVIB presta el servei públic de ràdio i televisió de les Illes Balears de manera directa a través dels seus propis òrgans i mitjans. Aquesta modificació es deu al procés de cessió global d’actius i passius que s’ha duit a terme de conformitat amb la Llei 3/2009, de 3 d’abril, sobre modificacions estructurals de les societats mercantils, en virtut del qual les esmentades societats mercantils han cedit el seus actius i passius de manera global a l´EPRTVIB, i aquest s’ha subrogat en els drets i obligacions de les dues societats mercantils que s’han extingit.

Aquest procés forma part de la tercera fase del Projecte de Reestructuració del Sector Públic Instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La seva finalitat és racionalitzar l’estructura organitzativa de la radiotelevisió pública, així com també simplificar la seva gestió administrativa, amb la ferma intenció de gestionar, amb el màxim grau d’excel·lència, els recursos públics

La primera emissió d’IB3 Ràdio es va produir el dia 1 de març de 2005, coincidint amb la celebració del Dia de les Illes Balears. IB3 Televisió va començar a emetre, en proves, amb els primers informatius de caràcter autonòmic, el 2 de maig de 2005 i el 4 de setembre del mateix any va tenir lloc l’inici de les emissions regulars. A partir de gener de 2006 emet 24 hores diàries.

IB3, la radiotelevisió pública autonòmica, neix amb un caràcter estratègic intern que cerca la cohesió territorial, reforçar les senyes d’identitat de les Illes Balears i afavorir el creixement i el desenvolupament del sector audiovisual en el territori balear. A través de la creació dels seus propis mitjans audiovisuals, la Comunitat de las Illes Balears pretén atendre adequadament les seves necessitats informatives, entre altres finalitats de caràcter social i cultural.

IB3 Principis Generals de programació

Llei 15-2010 de 22 de desembre de l’EPRTVIB

BOPIB 2012-03-09 Elecció Membres Consell de Direcció

BOPIB 2012-03-13 Resolució nomenament membres CDCIÓ i director general de l’Ens

BOIB NÚM 60 – 22 ABRIL 2014 Mandat Marc del Parlament de les Illes Balears a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

BOPIB 2016-02-18 – Comissió Control Parlamentari EPRTVIB

BOPIB 2016-03-17 – Comissió Control Parlamentari EPRTVIB

BOPIB 2016-04-21 – Comissió Control Parlamentari EPRTVIB

BOIB 2016-05-17 – Acord del Consell de Govern de 13 de maig de 2016 pel qual s’aprova el Codi ètic del Govern de les Illes Balears

BOPIB 2016-05-19 – Comissió Control Parlamentari EPRTVIB

BOIB 2016-05-26 – Resolució nomenament cap d’esports Ràdio

BOIB 2016-05-26 – Resolució nomenament cap d’esports Televisió

BOIB 2016-06-21 – Resolució nomenaments membres Consell Assessor de Continguts i de Programació

BOPIB 2016-09-29 – Comissió Control Parlamentari EPRTVIB

BOPIB 2016-10-20 – Comissió Control Parlamentari EPRTVIB

BOPIB 2016-11-08 – Comissió Hisenda i Pressuposts – Compareixença DG informar Projecte llei RGE 15042-16 de pressuposts any 2017

BOIB 2017-02-16 – Comissió Control Parlamentari EPRTVIB

BOIPB 2017-03-16 – Comissió Control Parlamentari EPRTVIB

BOPIB 2017 04 27 Comissió Control Parlamentari EPRTVIB

BOPIB 2017-05-18 – Comissió Control Parlamentari EPRTVIB

Diari sessions Comissió Control Parlamentari EPRTVIB 21-setembre-2017-cr-09-015

BOPIB 2017-10-26 – Comissió Control Parlamentari EPRTVIB

BOPIB 2017-11-10 – Comissió Hisenda i Pressuposts – Compareixença DG informar Projecte llei RGE 14156-17 de Pressuposts generals CAIB, any 2018

BOPIB 2018-02-15 – Comissió Control Parlamentari EPRTVIB

BOPIB 2018-03-15 – Comissió Control Parlamentari EPRTVIB

BOPIB 2018-04-19 – Comissió Control Parlamentari EPRTVIB

BOPIB 2018-05-17 – Comissió Control Parlamentari EPRTVIB

BOPIB 2018-09-20 – Comissió Control Parlamentari EPRTVIB

BOPIB 2018-10-18 – Comissió Control Parlamentari EPRTVIB

BOPIB 2018-11-09  Comissio Hisenda i pressuposts // Comparaixenca DG rge-11784-18 de pressuposts generals CAIB 2019

BOPIB  2018-11-22 – Comissió Control Parlamentari EPRTVIB

BOPIB 2019-02-21 – Comissió Control Parlamentari EPRTVIB

BOPIB 2019-03-21 – Comissió Control Parlamentari EPRTVIB

BOIB 2019-04-16 – Reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears – Article 55 sobre COMISSIÓ CONTROL PARLAMENTARI DE LA RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS

BOIB Decret 10-2019 Nomenament membres Govern

BOIB Decret 12-2019 Estrucutra de Govern

BOPIB 2019-09-19 – Comissió Control Parlamentari EPRTVIB

BOPIB 2019-10-17 – Comissió Control Parlamentari EPRTVIB

BOPIB 2019-11-15 – Comissió Hisenda i Pressuposts – Compareixença DG explicar Projecte llei RGE 7788-19 de pressuposts generals CAIB 2020

BOPIB 2019-11-21 – Comissió Control Parlamentari EPRTVIB

BOPIB 2020-02-20 Comissió control parlamentari EPRTVIB

BOPIB 2020-05-28 – Comissió Control Parlamentari EPRTVIB

BOPIB 2020-06-18 – Comissió Control Parlamentari EPRTVIB

BOPIB 2020-07-16 Comissió Control Parlamentari EPRTVIB

BOPIB 2020-10-15 Comissió de control parlamentari EPRTVIB

Veure el video

BOPIB 2020-11-13 Comissió d’Hisenda i Pressuposts compareixença DG RGE 15981-20 de pressuposts generals CAIB any 2021

BOPIB 2020-11-19 Comissió de control parlamentari EPRTVIB

BOPIB 2021-02-18 Comissió de control parlamentari EPRTVIB

Veure el video

BOPIB 2021-03-18 Comissió de control parlamentari EPRTVIB

BOPIB 2021-04-22 Comissió de control parlamentari EPRTVIB

Veure el video

BOPIB 2021-05-20 Comissió de control parlamentari EPRTVIB

Veure el video

BOPIB 2021-06-17 Comissió de control parlamentari EPRTVIB

BOPIB 2021-09-16 Comissió de control parlamentari EPRTVIB

Veure el video

BOPIB 2021-10-21 Comissió de control parlamentari EPRTVIB

Veure el video

BOPIB 2021-11-17 Compareixença EPRTVIB a la Comissió d’Hisenda i Pressuposts

Veure el video

BOPIB 2021-11-25 Comissió de control parlamentari EPRTVIB

Veure el video

BOPIB 2022-02-17 Comissió de control parlamentari EPRTVIB

Veure el video

BOPIB 25-02-2022 Comissió de control parlamentari EPRTVIB

Veure el video

BOPIB 17-03-2022 Comissió de control parlamentari EPRTVIB

Veure el video

BOPIB 2022-04-28 Comissió de control parlamentari EPRTVIB

Veure el video

BOPIB 2022-05-26 Comissió de control parlamentari EPRTVIB

Veure el video

BOPIB 2022-06-16 Comissió de control parlamentari EPRTVIB

Veure el video

BOPIB 15-09-2022 Comissió de control parlamentari EPRTVIB

Veure el video

BOPIB 2022-10-20 Comissió de control parlamentari EPRTVIB

Veure el video

BOPIB 2022-11-08 compareixença del director general de l’EPRTVIB a la Comissió d’Hisenda i Pressuposts del Parlament de les Illes Balears

Veure el video

BOPIB 2022-11-17 Comissió de control parlamentari EPRTVIB

Veure el video

BOPIB 2023-02-16 Comissió de control Parlamentari EPRTVIB

Veure el video

BOPIB 2023-03-16 Comissió de control parlamentari EPRTVIB

Veure el video

BOPIB 2023-09-21 Comissió de control parlamentari EPRTVIB

Veure el video

BOPIB 2023-10-26 Comissió de control parlamentari EPRTVIB

Veure el video

BOPIB 2023-11-17 compareixença del director general de l’EPRTVIB a la Comissió d’Hisenda i Pressuposts del Parlament de les Illes Balears

Veure el video

BOPIB 2023-11-30 Comissió de control parlamentari EPRTVIB

Veure el video

BOPIB 2024-02-15 Comissió de control parlamentari EPRTVIB

Veure el video