INFORMACIÓ IB3 RÀDIO

 

CESSIÓ GLOBAL D’ACTIUS I PASSIUS DE RÀDIO DE LES ILLES BALEARS SA, EN FAVOR DE L’ENS PÚBLIC DE LES ILLES BALEARS

 

 

En compliment del que disposa l’article 87.1, en relació amb l’article 39 de la Llei 3/2009 de 3 d’abril sobre modificacions estructurals de les societats mercantils, es posa a disposició del soci, obligacionistes, titulars dels drets especials i dels representants dels treballadors, els següents documents,

 

  1. El projecte de cessió global d’actius i passius de RÀDIO DE LES ILLES BALEARS, SA
  2. L’informe de l’administrador explicant i justificant detalladament el projecte de cessió global de RÀDIO DE LES ILLES BALEARS, SA
  3. Els comptes anuals i l’informe de gestió dels tres darrers exercicis de la societat cedent (RÀDIO DE LES ILLES BALEARS, SA
  4. Els comptes anuals de l’entitat cessionària (ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS) dels tres darrers exercicis.
  5. Els informes dels auditors de comptes dels tres darrers exercicis de RÀDIO DE LES ILLES BALEARS, SA
  6. El balanç de cessió global d’actius i passius de data 31 de desembre de 2013
  7. Estatuts socials de RÀDIO DE LES ILLES BALEARS, SA
  8. Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

 

Igualment se fa constar que l’administrador únic de RÀDIO DE LES ILLES BALEARS, SA, és el Sr. José Manuel Ruiz Rivero, Director General de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, el qual ostenta el seu càrrec des de el 19 de juny de 2012. A la mateixa vegada, el Sr. José Manuel Ruiz Rivero, Director General de l’EPRTVIB exerceix, de conformitat amb l’article 21 de la Llei 15/2010, de 22 de desembre de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, les funcions d’administració i representació de l’ens, així com la direcció executiva i ordinària. Va ser triat en el Ple del Parlament de les Illes Balears, en la seva sessió de dia 6 de març de 2012, de conformitat amb l’article 15.1 de la Llei 15/2010, de 22 de desembre de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i se va publicar en el BOPI Nº36 de març de 2012.